Centrum Edukacyjne Trampolina I

CENTRUM EDUKACYJNE TRAMPOLINA I – FILIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
W WARSZAWIE–ANINIE

W filii MOW Księży Orionistów w Warszawie-Aninie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 realizowany jest drugi etap projektu resocjalizacyjnego – „Trampolina”, zmierzający do pomocy w usamodzielnieniu wychowanków „Barskiej” i zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu. Realizacja tego etapu przebiega w dwóch kierunkach.

– Pierwszy to ośrodek usamodzielnienia, w którym absolwenci MOW przygotowują się do samodzielnego życia (uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, odbywają różne kursy zawodowe, szkolenia i terapie – w zależności od potrzeb).

– Drugi kierunek to kierunek psychoedukacyjny, w ramach którego wychowankowie aktualnie przebywający na stałe w Ośrodku przy ul. Barskiej przybywają do Anina na dwutygodniowe turnusy psychoedukacyjne (socjoterapie, treningi zastępowania agresji, programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi, bloki warsztatowe wspomagające proces uzawodowienia).
W weekendy prowadzone są też terapie rodzinne, przy współudziale rodziców, a nawet dziadków naszych wychowanków. Nowością są warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców naszych wychowanków oraz hipoterapia prowadzona obecnie przez wykwalifikowanych terapeutów w stajni „Klucz” w Legionowie.

Program usamodzielnienia wychowanków realizowany wspólnie przez „Barską” i „Anin” obejmuje między innymi takie oddziaływania, jak:
– zajęcia ogólnorozwojowe,
– zajęcia edukacyjne,
– warsztaty psychoedukacyjne,
– doradztwo zawodowe,
– kursy zawodowe,
– warsztaty umiejętności społecznych.

I. Aktualnie w Centrum Edukacyjnym „Trampolina I” przebywa 17 wychowanków usamodzielniających się i 8 wychowanków z Ośrodka przy ul. Barskiej uczestniczących w warsztatach psychoedukacyjnych (grupy z Barskiej uczestniczą rotacyjnie w dwu- lub kilkutygodniowych warsztatach; są diagnozowani i kwalifikowani do udziału w warsztatach na podstawie badań i rozmów z psychologiem i wychowawcą w MOW przy ul. Barskiej).

II. Wychowankowie usamodzielniający się, uczą się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy. Wychowankowie z grup warsztatowych są dowożeni do naszego Niepublicznego Gimnazjum przy ul. Barskiej 4. W Centrum Edukacyjnym „Trampolina I” nie funkcjonuje żadna szkoła. Jest to placówka o charakterze internatowym, zapewniająca całodobową opiekę swoim wychowankom (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ze szkołą mieści się przy ul. Barskiej 4).

III. Centrum Edukacyjne „Trampolina I” funkcjonuje w budynku, który jest własnością Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindley’a 12, które jest jednocześnie Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie, przy ul. Barskiej 4. Centrum Edukacyjne działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa (Zaświadczenie nr 1/W/05 [3] z dnia 24 października 2016 r.). Na podstawie tego zaświadczenia Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Franciszka Toporskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Barskiej 4, prowadzi działalność w dwóch miejscach w Warszawie: przy ul. Barskiej 4 i przy ul. Odsieczy Wiednia 13.

IV. Centrum Edukacyjne „Trampolina I” działa w oparciu o Statut i odpowiednie regulaminy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie, przy ul. Barskiej 4.

V. W ramach Centrum Edukacyjnego w Warszawie, przy ul. Odsieczy Wiednia 13, funkcjonuje również Świetlica Środowiskowa „Trampolina” przeznaczona dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wawer (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), realizująca część profilaktyczną projektu resocjalizacyjnego „TRAMPOLINA”.

VI. W Centrum Edukacyjnym Trampolina I zatrudnione są następujące osoby:

– brat Andrzej Targosz FDP – odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne domu, zaangażowany w Świetlicy Środowiskowej „Trampolina”,
– 5 wychowawców w Centrum Edukacyjnym „Trampolina I”,
– 2 wychowawców w Świetlicy Środowiskowej „Trampolina”,
– 1 psycholog,
– 4 terapeutów zatrudnianych na „umowę–zlecenie” w zależności od charakteru prowadzonych zajęć,
– 2 kucharki