Misja Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego

MISJĄ NASZEJ PLACÓWKI JEST:
WYCHOWANIE,
EDUKACJA,
USAMODZIELNIENIE,
w oparciu WARTOŚCI CHRZESCIJAŃSKIE

 

czyli: stworzenie każdemu uczniowi i wychowankowi warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju oraz przygotowanie go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w różnych rolach: małżonka, ojca, pracownika, obywatela, poprzez:


• Kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz tworzenie warunków do nabywania umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi,
• Wspieranie uzdolnień naszych wychowanków i rozwijanie zainteresowań, przydatnych do pełnienia ról społecznych,
• Rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia i znalezienia zatrudnienia oraz rozwijanie umiejętności planowania własnej przyszłości zawodowej i osobistej oraz konsekwentnego realizowania tych planów,
• Kształtowanie prawidłowego obrazu rodziny oraz poszanowania dla jej wartości,
• Kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania dla polskiej tradycji i zwyczajów, celebrowanie świąt i uroczystości,
• Rozwijanie kompetencji społecznych, moralnych i duchowych,
• Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów życiowych i codziennych w oparciu o społecznie akceptowane wartości,
• Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych ludzi,
• Promowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.

W naszej pracy kierujemy się zasadami opartymi na wartościach uniwersalnych wypływających z Ewangelii, oraz chrześcijańsko-ojcowskim systemem wychowawczym św. Alojzego Orione.