Odzyskani – edycja 2019 – Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Projekt

Odzyskani – wspólna walka o lepsze jutro dla wychowanków, absolwentów MOW Księży Orionistów i ich rodzin – edycja 2019

jest realizowany w MOW Księży Orionistów i współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Beneficjentami projektu są wychowankowie i absolwenci Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów oraz ich rodziny. Większość naszych wychowanków pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych uzależnieniami, zmagających się z różnego rodzaju trudnościami i kryzysami.
Według danych ogólnopolskich, brak skutecznej resocjalizacji powoduje, iż zdecydowana większość absolwentów MOW po usamodzielnieniu się wraca do swojego środowiska: odnawiają i pogłębiają się nałogi, a dla części z nich jedynym dostępnym rozwiązaniem na dochód i życie jest przestępczość. Stąd głównym zdaniem projektu jest zwiększenie szans na udany proces resocjalizacji, a tym samym przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród wychowanków, absolwentów MOW i ich rodzin.

Projekt składa się z:

  1. Działań terapeutycznych, mających na celu wykształcenie umiejętności społecznych pozwalających na poprawę funkcjonowania: podjęcie pracy i jej utrzymanie, niewchodzenie w konflikt z prawem, budowanie zdrowych relacji z rodziną, współpracownikami, otoczeniem, bez uciekania się do przestępczości i stosowania przemocy;
  2. Działań wspierających proces edukacyjny jako klucz do życia wolnego od przemocy i przestępczości;
  3. Oddziaływań profilaktycznych i terapii uzależnień;
  4. Szkoleń: dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą oraz dla rodziców wychowanków MOW.

    Poprzez projekt, uczestnicy nauczą się praktycznie zmieniać swoje zachowanie i myślenie, nadrobią zaległości w szkole. Dzięki projektowi wzrosną szanse na to, by wychowankowie MOW w dorosłym życiu byli jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia ról: obywatela, męża, ojca, pracownika – bez uciekania się do przemocy, bez angażowania się w działalność przestępczą.

Dzięki realizowanemu projektowi wychowankowie, usamodzielniający się absolwenci MOW i ich rodziny będą mogli skorzystać z:
– zajęć wyrównujących szanse edukacyjne
– terapii uzależnień – zajęć indywidualnych
– terapii uzależnień – zajęć grupowych
– indywidualnej pomocy psychologicznej
– warsztatów psychoedukacyjnych z elementami terapii
– grup wsparcia
– cyklu zajęć hipoterapii
– rodzice i bliscy naszych wychowanków skorzystają z Warsztatów umiejętności wychowawczych – WYCHOWANIE BEZ PRZEMOCY
– kadra pracująca z naszymi wychowankami poszerzy swoje kompetencje poprzez superwizje i szkolenia, takie jak: Komunikacja bez przemocy (NVC), Praca z wychowankami z całościowymi zaburzeniami rozwoju i innymi trudnościami w funkcjonowaniu, czy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).


Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.