Projekt Trampolina realizowany w MOW Księży Orionistów

Całość oddziaływań na rzecz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów jest częścią nowatorskiego programu resocjalizacyjnego TRAMPOLINA, służącego:

– resocjalizacji
profilaktyce
– usamodzielnieniu

Program TRAMPOLINA realizowany przez MOW Księży Orionistów obejmuje trzy stopnie oddziaływań pedagogicznych, wychowawczych, psychologicznych, psychoterapeutycznych.

Etap I – FUNDAMENT – realizowany w MOW przy ul. Barskiej 4.

            Etap ten, to pierwszy bardzo ważny moment spotkania z naszym domem, wartościami i systemem wychowawczym. W tym czasie koncentrujemy się na: kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, rozwijaniu  umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie, szacunku do siebie i innych, umiejętności współdziałania w grupie, wzbudzaniu motywacji do aktywności poznawczej i uświadomieniu wartości edukacji, nadrabianiu zaległości szkolnych i planowaniu własnej przyszłości zawodowej. W ramach pobytu w MOW Ks. Orionistów w Warszawie, przy ul. Barskiej 4, wychowankowie mają możliwość ukończenia szkoły podstawowej. Szkoła mieści się wraz z pomieszczeniami internatu w gmachu Ośrodka. Chłopcy podzieleni są na 5 grup wychowawczych. Każdej z nich przewodzi (w nawiązaniu do rodziny) jedna wychowawczyni i jeden wychowawca. Każda z grup to także jedna klasa w szkole. Chłopcy przychodzą do nas często z bardzo dużymi zaległościami edukacyjnymi (rok, dwa, czasami trzy lata opóźnienia w nauce). Stąd ogromny nacisk w szkole kładziony jest na wyrównanie szans edukacyjnych. By jak najlepiej przygotować wychowanków do podjęcia trudów życia, w klasach VII i VIII wprowadzone zostało przygotowanie do zawodu, wraz ze specjalnym programem uzawodowienia. W profesjonalnych pracowniach chłopcy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zawodów: stolarz i kucharz.

W Internacie Ośrodka prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne: sportowe, reedukacyjne, ogólnorozwojowe, koła zainteresowań. Działają sekcje: tenisa stołowego, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej i siłownia, koło turystyczne, koło teatralne, wolontariat, zespół wokalny, koło modelarskie, koło gastronomiczne. W naszym domudziała również teatrzyk „Orion”. Chłopcy z różnych okazji przygotowują przedstawienia, które wystawiane są dla całej społeczności Ośrodka, jak również dla publiczności zewnętrznej, jak chociażby zaprzyjaźnionej społeczności lokalnej. Często gościmy w naszym domu „prawdziwych artystów”, którzy wprowadzają naszych wychowanków w świat kultury i sztuki. Spotkania z kulturą kontynuowane są w ramach: wyjść do kina, teatru, przygotowywania „Wieczornic”, uczestnictwa w uroczystościach o charakterze patriotycznym, itp.
Istotnym elementem procesu wychowania jest dbałość i zaangażowanie wychowanków w bieżące utrzymanie domu. Ogród, czystość w domu i wokół niego, jak również drobne prace naprawczo-remontowe są przede wszystkim wynikiem pracy i troski wychowanków zamieszkujących Placówkę.
Dzień Patrona Ośrodka – św. Antoniego, wiąże się corocznie z organizowanym w naszym domu Mitingiem Lekkoatletycznym. Bierze w nim udział młodzież (ok 120 – 140 osób) z męskich Ośrodków Wychowawczych z terenu Warszawy i okolic. Nasi wychowankowie uczestniczą w wielu zawodach i turniejach sportowych, odnosząc liczne zwycięstwa.

Etap II – USAMODZIELNIENIE – (w latach 2009-2020 realizowany w Centrum Edukacyjnym Trampolina I w Aninie przy ul. Odsieczy Wiednia 13, a obecnie realizowany w MOW przy ulicy Barskiej)

            W Ośrodku funkcjonuje grupa chłopców usamodzielniających się, którzy po ukończeniu Szkoły Podstawowej przy ul. Barskiej 4, poprosili o możliwość pozostania w Ośrodku, aby lepiej przygotować się do samodzielnego życia, nauczyć się brać odpowiedzialność za swoją edukację i decyzje życiowe, utrwalając i rozwijając wcześniej nabyte „na Barskiej” umiejętności. Grupa tych chłopców uczy się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy. Motywy skłaniające ich do podjęcia takiej właśnie decyzji są bardzo różne: brak ku temu warunków w domu czy też w ogóle brak domu, obawa przed powrotem do demoralizującego środowiska, szansa na nowy start, którą daje im Ośrodek, itp.

Centrum Edukacyjne działa w dwóch głównych kierunkach:

– Kierunek usamodzielnienia, w którym absolwenci MOW przygotowują się do samodzielnego życia. Uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy ucząc się wybranych przez siebie zawodów, bądź przygotowują się do podjęcia studiów,  odbywają różne kursy zawodowe, szkolenia i terapię – wszystko w zależności od indywidualnych potrzeb. Oprócz pomocy w nauce, korzystają z innych form doskonalenia zawodowego, takich jak: kursy prawa jazdy, operatorów wózków widłowych, suwnic, SEP, itp. Nasi wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania: muzyczne (np. gra na pianinie, gitarze, perkusji, taniec), sportowe (siłownia, tenis stołowy, bilard, pływanie, trening na sali gimnastycznej), wojskowe i wiele innych. Etap usamodzielnienia to również czas podejmowania pierwszych prac zarobkowych. Chłopcy uczą się także załatwiać swoje osobiste sprawy w urzędach (np. dowody osobiste, prawa jazdy, zameldowanie), zakładają konta osobiste, uczą się gospodarować środkami finansowymi, pomagają w zakupach, sami dbają o dom

Kierunek  psychoedukacyjny, to dwutygodniowe turnusy psychoedukacyjne dla „Barskiej”: socjoterapia, TZA, zajęcia terapeutyczne dedykowane DDA oraz DDD, programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi. Prowadzone są bloki warsztatowe wspomagające proces uzawodowienia, związane z wchodzeniem na rynek pracy obejmujące między innymi przygotowywanie CV, pracę nad autoprezentacją, przygotowywanie się do rozmów kwalifikacyjnych, program „Mój Dom – Moja Odpowiedzialność”. Prowadzone są warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców naszych chłopców, hipoterapia, dogoterpia. Ważnym elementem  usamodzielnienia naszych wychowanków jest wszechstronna pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Chłopcy korzystają z terapii indywidualnej, grupowej, grup wsparcia, a przeżywający problemy z uzależnieniem mają możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia terapeuty uzależnień oraz grupowej terapii uzależnień.

KLUCZOWYMI działaniami realizowanymi na wszystkich szczeblach programu (Fundament i Usamodzielnienie się) są:


Działania prorodzinne –  stanowiące bardzo ważny element pedagogiczny w stosowanym przez nas systemie wychowawczym. Tradycją Ośrodka stały się spotkania Rodziców, odbywające się kilkakrotnie w ciągu każdego roku. Rodzice są na bieżąco informowani o funkcjonowaniu ich syna, zapraszani do współpracy, angażowani w proces wychowawczy, a także mają możliwość skorzystania z terapii rodzinnej, pomocy psychologa.

Ważne dla nas jest bardzo zindywidualizowane podejście do wychowanka i procesu edukacyjnego, stąd stwarzana jest możliwość indywidualnego realizowania i rozwijania pasji i zainteresowań podopiecznych. Dzieje się to poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach, naukę gry na instrumentach, naukę języków obcych, zajęcia w pracowni informatycznej, sali multimedialnej, sali ze specjalistycznymi stanowiskami do nauki języka obcego, siłowni, sali gimnastycznej, indywidualne doradztwo zawodowe.

Każdy z wychowanków ma: możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, medycznej, zapewniony jest także dostęp do lekarza psychiatry. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii oraz dogoterapii, które w znaczący sposób wspomagają proces resocjalizacji.

Wolontariat – w Ośrodku istnieje prężnie działająca grupa wolontariuszy zaangażowana działania wolontaryjne na rzecz lokalnej społeczności, świetlic dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

W naszym domu staramy się stworzyć atmosferę rodzinną, preferując jako wzór życia i wychowania rodzinę chrześcijańską, która modli się, kocha, wzajemnie akceptuje, troszczy o siebie, wspólnie próbuje rozwiązywać problemy, razem przeżywa radości ale i smutki codziennego życia.

ISTOTNYM elementem życia i wychowania w naszym domu są wartości duchowe. Każdej niedzieli wszyscy razem gromadzimy się na wspólnej Eucharystii ucząc się od Chrystusa jak żyć, co w życiu jest dobre, ważne i wartościowe. W Ośrodku w wyjątkowy sposób celebrujemy święta i tradycje chrześcijańskie. Każdego roku organizujemy dla chłopców „specjalne rekolekcje”, podczas których każdy z wychowanków ma możliwość rozmowy, skorzystania
z sakramentu pokuty, przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Etap III – MIESZKANIA TRENINGOWE – II etap usamodzielnienia realizowany w Warszawie w ramach Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro” – Projekt – ByWygrali.pl

MIESZKANIE TRENINGOWE o charakterze rotacyjnym, to miejsce przeznaczone dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej i innych młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym, podejmują w realnych warunkach środowiskowych trening samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Odbywa się on z towarzyszeniem specjalistów, według zindywidualizowanego planu rozwoju w dziedzinie osobistej, społecznej i zawodowej.

Trening ten ma na celu wypracowanie takich umiejętności, które pozwolą na samodzielne i adekwatne do wyzwań życia funkcjonowanie w społeczeństwie.
Działania podejmowane w Mieszkaniach Treningowych są odpowiedzią na zaobserwowane i zgłaszane trudności naszych wychowanków:
– kłopoty ze znalezieniem i utrzymaniem mieszkania
– trudności ze znalezieniem pracy
– brak umiejętności gospodarowania budżetem i prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego
– trudności z motywacją
– potrzeba wsparcia na początkowym etapie samodzielnego życia
– trudności z utrzymaniem wypracowanych norm po powrocie do swojego środowiska
– obawa przed powrotem do środowiska pochodzenia, plan rozpoczęcia nowego etapu życia w Warszawie
– z różnych względów – brak wsparcia rodziców.

            Do Mieszkań treningowych trafiają chłopcy, którzy ukończyli szkołę średnią i są przygotowani do tego, aby samodzielnie pracując i ewentualnie kontynuując naukę, sami utrzymywać powierzone im mieszkanie rotacyjne (opłacając czynsz i media) oraz samodzielnie radzić sobie z codziennym życiem (mając jednak w każdej chwili możliwość skorzystania ze wsparcia ośrodka). Każdy przechodzący do mieszkania rotacyjnego musi posiadać podstawowe umiejętności społeczne i funkcjonować samodzielnie na rynku pracy. Mieszkania Treningowe (Rotacyjne) funkcjonują pod nadzorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów i wychowawcy tzw. Asystenta mieszkań. Są prowadzone według dedykowanego im planu wychowawczego – z grupami wsparcia, okresową weryfikacją, itd. Trening w „samodzielnym życiu” daje młodym ludziom szansę na zdecydowanie pewniejsze stawianie kroków w dorosłość, jest solidnym fundamentem do tego, by wyruszyć w dalszą drogę, znaleźć „swoje miejsce na ziemi”, a w przyszłości, pomimo swojego bagażu wielu różnych trudnych życiowych doświadczeń, funkcjonować i spełniać się w roli męża, ojca, pracownika, obywatela.