Warunki przyjęcia nieletniego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów

Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej 4 przyjmowani są chłopcy w wieku 13-18 lat, wobec których Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego im Sądu Rejonowego orzekł zastosowanie środka wychowawczego, w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej.

Nieletni, wobec którego Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w ośrodku wychowawczym, kierowany jest do MOW na podstawie wskazania wydanego przez System Kierowania Nieletnich działający w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego.

Wychowanek może zostać przyjęty do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów po uprzednim zgromadzeniu przez placówkę następującej dokumentacji:

  • Postanowienie (orzeczenie) Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o umieszczeniu nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  • Wskazanie wydane przez System Kierowania Nieletnich działający w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
  • Skierowanie wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego miejsca zamieszkania nieletniego
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Opinia wydana przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
  • Aktualny wywiad środowiskowy
  • Odpis aktu urodzenia
  • Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i karta szczepień