Dzieła Opiekuńcze i Wychowawcze

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie

Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie, które 18 marca 1995 roku, rozpoczęło swoją posługę w zakresie łagodzenia dolegliwości i zaspokojenia potrzeb nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, bez względu na wyznanie i system wartości. Do Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów przyjmowani są chorzy z chorobą nowotworową, z objawami niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych. Pomagamy chorym, którzy nie mogą dłużej przebywać w oddziałach szpitalnych, w domach rodzinnych lub domach opieki ze względu na towarzyszące chorobie objawy. Wspieramy także rodziny, które ze względu na trudne sytuacje życiowe potrzebują pomocy w opiece nad bliskimi na czas przejściowy.


www.hospicjumopatrznosci.org

Dane Kontaktowe:
Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści
ul. Piłsudskiego 44
05-200 Wołomin,
tel. 22 787 26 66, fax 22 776 42 16, kom. 609 109 903
e-mail: hospicjum@orionisci.rel.pl

Pekao S.A. o/Wołomin
Nr konta: 02 1240 6335 1111 0000 5137 9476


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  w Łaźniewie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. Przebywa w nim 85 chorych. Opiekę lekarską sprawuje 6 lekarzy: jeden lekarz pełniący dyżur codziennie, drugi co drugi dzień, a czterech pozostałych zatrudnionych jest na zlecenie – w zależności od zaistniałych okoliczności i potrzeb. W placówce opiekę nad chorymi sprawuje 20 pielęgniarek. Zasadnicze zadania i cele, które przyświecają personelowi to zajmowanie się chorymi i niepełnosprawnymi – najczęściej po wylewach i udarach – którzy zakończyli już leczenie szpitalne, ale nadal wymagają dalszej opieki, dlatego też oprócz standardowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej świadczone są tutaj różnorakie usługi, które mają przynieść ulgę w cierpieniu i niepełnosprawności przybywającym tutaj pacjentom. Dla tych osób prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół osób fizjoterapia, terapia zajęciowa, zapewniona jest pomoc psychologa, pomoc pracownika socjalnego i stały kontakt z kapelanem.

www.zol-lazniew.orione.pl

Dane Kontaktowe:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów im. Księdza Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego
Al. Księży Orionistów 2
Łaźniew
05-870 Błonie
tel: (22) 731 99 34
ksiezaorioniscilazniew@op.pl


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów jest placówką dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie umieszczonej na podstawie postanowienia Sądu. Wychowankowie, przebywający w placówce, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i opiekuńczą. Podstawowym zadaniem Placówki jest wychowywanie resocjalizujące, zmierzające do eliminowania przejawów nieprzystosowania społecznego, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także zapewnienia wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowania do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy kieruje się chrześcijańskimi zasadami wychowawczymi, opartymi na chrześcijańsko-ojcowskim systemie wychowawczym św. Alojzego Orione i prewencyjnej metodzie wychowawczej św. Jana Bosko.

www.barskaorione.pl

Dane Kontaktowe:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów
ul. Barska 4
02-315 Warszawa
tel. +48 22 822 02 80
fax. +48 22 822 01 17
e-mail: dyrektor@barskaorione.pl


Dom Emeryta w Brańszczyku

Schronisko dla Bezdomnych w Czarnej

Schronisko dla Bezdomnych w Henrykowie

Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Kaliszu

Dom Miłosierdzia w Łahiszynie na Białorusi