Proces uzawodowienia w Ośrodku

Dwuletnim  programem  uzawodowienia objęci są wychowankowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej oraz wychowankowie kontynuujący naukę w szkołach zawodowych i średnich na terenie Warszawy. Program uzawodowienia w klasie VII i VIII szkoły podstawowej prowadzony jest w dwóch kierunkach: przygotowanie teoretyczne i przygotowanie praktyczne.

Przygotowanie teoretyczne do wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej oraz wejścia na rynek pracy odbywa się przez zajęcia, które są prowadzone przez psychologów-terapeutów oraz wykwalifikowanych doradców zawodowych  pracujących w porozumieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Praktyczne przyuczenie do zawodu w ramach szkoły podstawowej odbywa się w specjalnie przygotowanych i dobrze wyposażonych pracowniach, pod bacznym okiem wykfalifikowanej kadry pedagogicznej chłopcy uczą się w zawodach: STOLARZ i KUCHARZ. Realizacja programu przebiega  w dwóch etapach.


 • Pierwszy etap

Rozpoczyna się w klasie VII cyklem wykładów dotyczących różnych zawodów  oraz  zajęciami dotyczącymi odkrywania własnego potencjału  zawodowego.
Celem zajęć jest poznanie siebie, swoich predyspozycji zawodowych,  umiejętności, zasobów, celów związanych z pracą  zawodową, doświadczanie pracy w zespole, rozwijanie umiejętności i zdobywanie informacji pozwalających przezwyciężyć bariery osobiste, określenie mocnych i słabych stron zawodowych i osobowościowych, wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz inspiracja do podejmowania decyzji zawodowych. Zajęcia rozpoczynają się w maju w systemie piątkowo-sobotnich spotkań obejmujących  20 godzin (dwa spotkania piątek-sobota po 5 godzin) w grupach 15 osobowych.

 • Drugi  etap

Rozpoczyna się w klasie VIII i obejmuje szerokie spektrum działań mających na celu zmotywowanie wychowanka do podjęcia właściwych decyzji związanych z jego przyszłością. Również ten etap realizowany jest w ramach piątkowo – sobotnich spotkań. Zajęcia rozpoczynają się cyklem warsztatów psychologicznych. Celem jest poznanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji. Przełamywanie barier i pokonywanie własnych ograniczeń. Znaczenie świadomości siebie podczas poszukiwania pracy, próba wypracowania indywidualnego stylu prezentowania przez uczestników własnej osoby. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.BLOKI TEMATYCZNE ZWIĄZANE Z AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ

 • Asertywność – konstruktywna postawa wobec życia

Cel: Efektywne zarządzanie swoimi emocjami, kształtowanie zachowań asertywnych w życiu codziennym oraz w miejscu pracy, nauka umiejętności pozytywnego myślenia, wzmocnienie poczucia wartości, zmiana nawyków myślowych oraz ukierunkowanie na sukces. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych. Program zajęć:

 1. Asertywna autoprezentacja – otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb
 2. Dlaczego warto być asertywnym?
 3. Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności
 4. Mapa asertywności – psychotest
 5. Asertywny język ciała i umysłu
 6. Sztuka mówienia nie bez poczucia winy
 7. Trening podstawowych zachowań asertywnych – odgrywanie przed kamerą scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb
 8. Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki
 9. Praktyczne stosowanie technik asertywnych – zdarta płyta, odroczenie asertywne, asertywne pytanie.
 10. Granice asertywności – budowanie zdrowych granic
 11. Konstruktywna krytyka
  – Zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
  – Trening wyrażania uczuć pozytywnych – ćwiczenia interakcyjne
  – Trening konstruktywnego krytykowania
  – Asertywne przyjmowanie ocen
 12. Podsumowanie – informacje zwrotne
 • Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy

Cel: ćwiczenie umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnych sytuacjach społecznych, ukierunkowanie na sytuacje zawodowe, przełamywanie barier komunikacyjnych, rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Cel: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, racjonalnego zaplanowania poszukiwań pracy, samodzielności i aktywności w działaniu, znajdowania możliwości zatrudnienia, nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.Przewidziany czas realizacji to 40 godzin (5 dni*8h), w grupach 15 osobowych.

 •   Moja droga do pracy 

Cel: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, doświadczanie kontaktu z barierami i próba przekroczenia ich, pozytywne formułowanie oczekiwań wiążących się z poszukiwaniem pracy, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w poruszaniu się w środowisku pracy. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin ( 4dni*5h), w grupach 15 osobowych.

 • Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką

Cel: przekazanie osobom poszukującym pracy wiedzy na temat roli dokumentów aplikacyjnych, rodzajów życiorysów, zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz  trybu ich składania i wysyłania. Przewidziany czas realizacji to 10 godzin (2 dni*5h), w grupach 15 osobowych.

 • Rozmowa kwalifikacyjna – Twój osobisty klucz do sukcesu

Cel: poznanie zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy, uświadomienie uczestnikom korzyści, jakie mogą osiągnąć, jeśli starannie przygotują się do spotkania z pracodawcą, przeanalizowanie błędów i potknięć popełnianych podczas rozmów kwalifikacyjnych. Przewidziany czas realizacji to 10 godzin ( 2 dni*5h), w grupach 15 osobowych.

 • Zarządzanie karierą zawodową

Cel: Określenie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki kariery zawodowej, zaplanowanie indywidualnego planu działania w obszarze mojej kariery zawodowej. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.

Fakt przysposobienia do zawodu potwierdzony jest specjalnym zaświadczeniem otrzymywanym przez absolwentów Szkoły Podstawowej nr 174 w Warszawie przy ul. Barskiej 4, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów.