Uzawodowienie

Uncategorized, Uzawodowienie

DWULETNI PROGRAM UZAWODOWIENIA WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH w MOW KSIĘŻY ORIONISTÓW

Dwuletnim  programem  uzawodowienia objęci są wychowankowie dwóch ostatnich klas gimnazjum oraz wychowankowie kontynuujący naukę w szkołach zawodowych i średnich na terenie Warszawy, będący pod opieką Filii MOW – Centrum Edukacyjnego TRAMPOLINA I w Warszawie Aninie. Program uzawodowienia w dwóch ostatnich klasach gimnazjum prowadzony jest w dwóch kierunkach:

1. Przygotowanie teoretyczne do wyboru zawodu i szkoły progimnazjalnej oraz wejścia na rynek pracy (realizowane także przez wychowanków Centrum Edukacyjnego w Aninie). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez psychologów-terapeutów oraz wykwalifikowanych doradców zawodowych  pracujących w porozumieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Realizacja programu przebiega  w dwóch etapach:

Pierwszy etap…
–  rozpoczyna się pod koniec II klasy cyklem wykładów dotyczących zawodów przeszłości i zawodów przyszłości oraz  zajęciami dotyczącymi odkrywania własnego potencjału  zawodowego.

Celem zajęć jest: poznanie siebie, swoich predyspozycji zawodowych,  umiejętności, zasobów, celów związanych z pracą  zawodową, doświadczanie pracy w zespole, rozwijanie umiejętności i zdobywanie informacji pozwalających przezwyciężyć bariery osobiste, określenie mocnych i słabych stron zawodowych i osobowościowych, wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz inspiracja do podejmowania decyzji zawodowych.Zajęcia rozpoczynają się w maju w systemie piątkowo-sobotnich spotkań obejmujących  20 godzin (dwa spotkania piątek-sobota po 5 godzin) w grupach 15 osobowych.

Metody i techniki pracy
» praca indywidualna
» testy
» ćwiczenia symboliczne „pokonanie bariery”
» praca w grupach
» informacje zwrotne   
Program zajęć
1. Odkrywanie swoich umiejętności
·    Umiejętności uniwersalne
·    Kwalifikacje zawodowe, kompetencje zawodowe
2. Odkrywanie własnych możliwości : mocne i słabe strony
·   Testy predyspozycji zawodowej
3. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
·   Hierarchia wartości, pozytywne myślenie o sobie, samoocena
·   Cele życiowe i zawodowe
·   Mój sukces
·   Moja kariera
4. Siła pozytywnego myślenia – kluczem do sukcesu.


Drugi  etap…
– dwuletniego programu uzawodowienia wychowanków rozpoczyna się w klasie III i obejmuje szerokie spektrum działań mających na celu zmotywowanie wychowanka do podjęcia właściwych decyzji związanych z jego przyszłością. Również ten etap realizowany jest w ramach piątkowo – sobotnich spotkań.
Zajęcia rozpoczynają się cyklem warsztatów psychologicznych realizowanych w filii Ośrodka – Centrum Edukacyjnym  w Aninie i obejmują swą problematyką następujące zagadnienia: Autoprezentacja, czyli jak Cię widzą tak Cię piszą

Cel: Poznanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji. Przełamywanie barier i pokonywanie własnych ograniczeń. Znaczenie świadomości siebie podczas poszukiwania pracy, próba wypracowania indywidualnego stylu prezentowania przez uczestników własnej osoby. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.

Metody i techniki pracy
» praca indywidualna
» ćwiczenia symboliczne „pokonanie bariery”
» praca w grupach
» próba autoprezentacji
» informacje zwrotne
» praca z kamerą   
Program zajęć
1.  Czym jest autoprezentacja – pozytywna prezentacja siebie
2.  Rola i znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z pracodawcą
3.  Komunikacja werbalna i niewerbalna – ich rola w autoprezentacji
4.  Cechy dobrego mówcy – jak mówić by inni mnie słuchali
5.  Cechy skutecznego przekazu
6.  Emocje a autoprezentacja
7.  Przygotowanie autoprezentacji – moje wystąpienie 

 W szczegółach program realizowany jest w następujący sposób:
  BLOKI TEMATYCZNE ZWIĄZANE Z AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ
 
Asertywność – konstruktywna postawa wobec życia


Cel: Efektywne zarządzanie swoimi emocjami, kształtowanie zachowań asertywnych w życiu codziennym oraz w miejscu pracy, nauka umiejętności pozytywnego myślenia, wzmocnienie poczucia wartości, zmiana nawyków myślowych oraz ukierunkowanie na sukces. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.Program zajęć:

1. Asertywność
* Asertywna autoprezentacja – otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb
* Dlaczego warto być asertywnym ?
* Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności
* Mapa asertywności – psychotest.

2. Asertywny język ciała i umysłu
*  Sztuka mówienia nie bez poczucia winy
* Trening podstawowych zachowań asertywnych – odgrywanie przed kamerą scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb
* Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki
* Praktyczne stosowanie technik asertywnych – zdarta płyta, odroczenie asertywne, asertywne pytanie.

3. Granice asertywności – budowanie zdrowych granic

4. Konstruktywna krytyka
* Zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
* Trening wyrażania uczuć pozytywnych – ćwiczenia interakcyjne
* Trening konstruktywnego krytykowania

5. Asertywne przyjmowanie ocen
Podsumowanie – informacje zwrotne
Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy

Cel: ćwiczenie umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnych sytuacjach społecznych, ukierunkowanie na sytuacje zawodowe, przełamywanie barier komunikacyjnych, rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
» praca indywidualna
» aktywne słuchanie
» ćwiczenia
» praca w grupach
» informacje zwrotne 
Program zajęć
1.  Znaczenie komunikacji w kontaktach z ludźmi
2.  Mechanizmy komunikacji
3.  Role w komunikacji – nadawca – odbiorca
4.  Zasady budowania dobrego kontaktu
5.  Granice w kontaktach z innymi ludźmi- moje granice w kontaktach z innymi
6.  Jak sobie radzić z emocjami w sytuacjach trudnych
7.  Komunikat „ja” – pokonywanie barier
8.  Komunikacja w miejscu pracy
9.  Najczęstsze błędy w komunikacji
10. Podstawy komunikacji z klientem
11. Wyrażanie krytyki , przyjmowanie pochwały – ćwiczenia
12. Zachowania w sytuacjach konfliktowych w pracy 

 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Cel: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, racjonalnego zaplanowania poszukiwań pracy, samodzielności i aktywności w działaniu, znajdowania możliwości zatrudnienia, nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.Przewidziany czas realizacji to 40 godzin (5 dni*8h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
» dyskusja
» mini wykłady
» praca w parach
» praca w grupach
» scenki – symulacje
» informacje zwrotne 
Program zajęć
1.  Ustalenie zasad pracy grupowej
2.  Reakcje na utratę pracy
3.  Analiza niepowodzeń na utratę pracy
4.  Uczenie się i siła pozytywnego myślenia
5.  Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości
6.  Bilans kompetencji zawodowych
7.  Czym jest rynek pracy?
8.  Mój plan działania – jak szukać pracy?
9.  Dokumenty aplikacyjne
10. Znajdowanie ofert pracy
11. Jak czytać ogłoszenia o pracę?
12. Rozmowa kwalifikacyjna
13. Strategie wytrwania w poszukiwaniu pracy
14. Nowa praca – jak ją utrzymać. 
 
 

  Moja droga do pracy 

Cel: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, doświadczanie kontaktu z barierami i próba przekroczenia ich, pozytywne formułowanie oczekiwań wiążących się z poszukiwaniem pracy, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w poruszaniu się w środowisku pracy. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin ( 4dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
» dyskusja
» mini wykłady
» praca w parach
» praca w grupach
» scenki – symulacje
» informacje zwrotne 
Program zajęć
1.  Rynek pracy – co powinienem wiedzieć?
2.  Zawody przeszłości i zawody przyszłości
3.  Emocje w trakcie poszukiwania pracy – pozytywne i negatywne
4.  Czy brak pracy ma tylko złe strony?
5.  Bariery w poszukiwaniu pracy ( wewnętrzne i zewnętrzne)
6.  Mity i rzeczywistość w poszukiwaniu pracy
7.  Czynniki warunkujące sukces w poszukiwaniu pracy
8.  Jak i gdzie szukamy pracy?
9.  Twoja siatka kontaktów
10. Analiza ogłoszeń prasowych 
 
 
Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką

Cel: przekazanie osobom poszukującym pracy wiedzy na temat roli dokumentów aplikacyjnych, rodzajów życiorysów, zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz  trybu ich składania i wysyłania. Przewidziany czas realizacji to 10 godzin (2 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
» praca indywidualna
» praca w grupach
» mini wykłady
» praca w programie Word
» informacje zwrotne 
Program zajęć
1.  Rola życiorysu i listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy.
2.  Zasady pisania życiorysu.
3.  O czym “nie powie” życiorys, czyli jak pracodawca czyta CV.
4.  Tworzenie własnych CV
5.  Zasady pisania listu motywacyjnego.
6.  Pisanie przykładowych listów motywacyjnych
7.  Posumowanie 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna – Twój osobisty klucz do sukcesu

Cel: poznanie zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy, uświadomienie uczestnikom korzyści, jakie mogą osiągnąć, jeśli starannie przygotują się do spotkania z pracodawcą, przeanalizowanie błędów i potknięć popełnianych podczas rozmów kwalifikacyjnych. Przewidziany czas realizacji to 10 godzin ( 2 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
» praca indywidualna
» dyskusja
» burza mózgów
» odgrywanie scenek
» informacje zwrotne
» praca z kamerą 
Program zajęć
1.  Zasady pracy w grupie
2.  Pytania pracodawcy
3.  Moje pytania do pracodawcy
4.  Kilka dobrych rad
5.  Znaczenie komunikacji niewerbalnej
6.  Przygotowanie do  rozmowy kwalifikacyjnej
7.  Poznawanie mojego „wroga”
8.  Próbne rozmowy kwalifikacyjne
9.  Analiza rozmów – informacje zwrotne 

 

  Zarządzanie karierą zawodową

Cel: Określenie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki kariery zawodowej, zaplanowanie indywidualnego planu działania w obszarze mojej kariery zawodowej. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
» praca indywidualna
» dyskusja
» burza mózgów
» odgrywanie scenek
» testy kompetencyjne 
Program zajęć
1.  Analiza rynku pracy
2.  Bilans moich kompetencji
     » Zainteresowania zawodowe
     » Karta ciekawości
     »  Wykształcenie – kwalifikacje
     »  Umiejętności zdobyte w trakcie pracy zawodowej
     »  Umiejętności uniwersalne
3.  Metoda PARS – opowiedz mi swoją historię
4.  Co jest dla mnie ważne w pracy?
5.  Moja idealna praca
6.  Indywidualny plan działania
7.  Kariera zawodowa a mój plan działania
8.  Moja własna ścieżka kariery
9.  Plany rozwojowe służące realizacji kariery 
 
 

2. Praktyczne przyuczenie do zawodu w ramach gimnazjum. W drugiej i trzeciej klasie gimnazjum prowadzone jest przygotowanie praktyczne do zawodu. Obejmuje ono naukę dwóch zawodów:

Kucharz

      

Stolarz

        

Fakt przysposobienia do zawodu potwierdzony jest specjalnym zaświadczeniem otrzymywanym przez absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Warszawie, przy ul. Barskiej 4, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów.

 

Dodaj komentarz