Uzawodowienie

Uncategorized, Uzawodowienie

DWULETNI PROGRAM UZAWODOWIENIA WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH w MOW KSIĘŻY ORIONISTÓW

Dwuletnim  programem  uzawodowienia objęci są wychowankowie dwóch ostatnich klas gimnazjum oraz wychowankowie kontynuujący naukę w szkołach zawodowych i średnich na terenie Warszawy, będący pod opieką Filii MOW – Centrum Edukacyjnego TRAMPOLINA I w Warszawie Aninie. Program uzawodowienia w dwóch ostatnich klasach gimnazjum prowadzony jest w dwóch kierunkach:

1. Przygotowanie teoretyczne do wyboru zawodu i szkoły progimnazjalnej oraz wejścia na rynek pracy (realizowane także przez wychowanków Centrum Edukacyjnego w Aninie). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez psychologów-terapeutów oraz wykwalifikowanych doradców zawodowych  pracujących w porozumieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Realizacja programu przebiega  w dwóch etapach:

Pierwszy etap…
–  rozpoczyna się pod koniec II klasy cyklem wykładów dotyczących zawodów przeszłości i zawodów przyszłości oraz  zajęciami dotyczącymi odkrywania własnego potencjału  zawodowego.

Celem zajęć jest: poznanie siebie, swoich predyspozycji zawodowych,  umiejętności, zasobów, celów związanych z pracą  zawodową, doświadczanie pracy w zespole, rozwijanie umiejętności i zdobywanie informacji pozwalających przezwyciężyć bariery osobiste, określenie mocnych i słabych stron zawodowych i osobowościowych, wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz inspiracja do podejmowania decyzji zawodowych.Zajęcia rozpoczynają się w maju w systemie piątkowo-sobotnich spotkań obejmujących  20 godzin (dwa spotkania piątek-sobota po 5 godzin) w grupach 15 osobowych.

Metody i techniki pracy
Program zajęć


Drugi  etap…
– dwuletniego programu uzawodowienia wychowanków rozpoczyna się w klasie III i obejmuje szerokie spektrum działań mających na celu zmotywowanie wychowanka do podjęcia właściwych decyzji związanych z jego przyszłością. Również ten etap realizowany jest w ramach piątkowo – sobotnich spotkań.
Zajęcia rozpoczynają się cyklem warsztatów psychologicznych realizowanych w filii Ośrodka – Centrum Edukacyjnym  w Aninie i obejmują swą problematyką następujące zagadnienia: Autoprezentacja, czyli jak Cię widzą tak Cię piszą

Cel: Poznanie teorii komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji. Przełamywanie barier i pokonywanie własnych ograniczeń. Znaczenie świadomości siebie podczas poszukiwania pracy, próba wypracowania indywidualnego stylu prezentowania przez uczestników własnej osoby. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.

Metody i techniki pracy
Program zajęć

 W szczegółach program realizowany jest w następujący sposób:
  BLOKI TEMATYCZNE ZWIĄZANE Z AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ
 
Asertywność – konstruktywna postawa wobec życia


Cel: Efektywne zarządzanie swoimi emocjami, kształtowanie zachowań asertywnych w życiu codziennym oraz w miejscu pracy, nauka umiejętności pozytywnego myślenia, wzmocnienie poczucia wartości, zmiana nawyków myślowych oraz ukierunkowanie na sukces. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.Program zajęć:

1. Asertywność
* Asertywna autoprezentacja – otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb
* Dlaczego warto być asertywnym ?
* Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności
* Mapa asertywności – psychotest.

2. Asertywny język ciała i umysłu
*  Sztuka mówienia nie bez poczucia winy
* Trening podstawowych zachowań asertywnych – odgrywanie przed kamerą scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb
* Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki
* Praktyczne stosowanie technik asertywnych – zdarta płyta, odroczenie asertywne, asertywne pytanie.

3. Granice asertywności – budowanie zdrowych granic

4. Konstruktywna krytyka
* Zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
* Trening wyrażania uczuć pozytywnych – ćwiczenia interakcyjne
* Trening konstruktywnego krytykowania

5. Asertywne przyjmowanie ocen
Podsumowanie – informacje zwrotne
Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy

Cel: ćwiczenie umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnych sytuacjach społecznych, ukierunkowanie na sytuacje zawodowe, przełamywanie barier komunikacyjnych, rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
Program zajęć

 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Cel: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, racjonalnego zaplanowania poszukiwań pracy, samodzielności i aktywności w działaniu, znajdowania możliwości zatrudnienia, nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.Przewidziany czas realizacji to 40 godzin (5 dni*8h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
Program zajęć
 
 

  Moja droga do pracy 

Cel: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, doświadczanie kontaktu z barierami i próba przekroczenia ich, pozytywne formułowanie oczekiwań wiążących się z poszukiwaniem pracy, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w poruszaniu się w środowisku pracy. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin ( 4dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
Program zajęć
 
 
Dokumenty aplikacyjne Twoją wizytówką

Cel: przekazanie osobom poszukującym pracy wiedzy na temat roli dokumentów aplikacyjnych, rodzajów życiorysów, zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz  trybu ich składania i wysyłania. Przewidziany czas realizacji to 10 godzin (2 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
Program zajęć
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna – Twój osobisty klucz do sukcesu

Cel: poznanie zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy, uświadomienie uczestnikom korzyści, jakie mogą osiągnąć, jeśli starannie przygotują się do spotkania z pracodawcą, przeanalizowanie błędów i potknięć popełnianych podczas rozmów kwalifikacyjnych. Przewidziany czas realizacji to 10 godzin ( 2 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
Program zajęć

 

  Zarządzanie karierą zawodową

Cel: Określenie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki kariery zawodowej, zaplanowanie indywidualnego planu działania w obszarze mojej kariery zawodowej. Przewidziany czas realizacji to 20 godzin (4 dni*5h), w grupach 15 osobowych.
 
Metody i techniki pracy
Program zajęć
 
 

2. Praktyczne przyuczenie do zawodu w ramach gimnazjum. W drugiej i trzeciej klasie gimnazjum prowadzone jest przygotowanie praktyczne do zawodu. Obejmuje ono naukę dwóch zawodów:

Kucharz

      

Stolarz

        

Fakt przysposobienia do zawodu potwierdzony jest specjalnym zaświadczeniem otrzymywanym przez absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Warszawie, przy ul. Barskiej 4, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów.

 

Dodaj komentarz