Ochrona Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO oraz art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., zwanego dalej Dekretem, informujemy, że:

1.        Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych syna/podopiecznego jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej 4, 02-315 Warszawa, NIP: 526-22-83-409, tel. 22 8220280, e-mail: dyrektor@barskaorione.pl, zaś Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z nauczaniem/rekrutacją syna/podopiecznego jest Szkoła Podstawowa nr 174 w Warszawie przy ul. Barskiej 4, 02-315 Warszawa, NIP: 701-07-06-142, tel. 22 8220280, e-mail: dyrektor@barskaorione.pl)

2.        W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawa kanonicznego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektordanych@orione.pl

3.        Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe syna/podopiecznego będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych prawem oraz działań statutowych Ośrodka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prowadzenie dokumentacji dziecka oraz realizacji obowiązków wychowawczych i innych wynikających z prawa), realizacji postanowień Sądu, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1755),, ustawy z 14 grudnia 12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.).oraz rozp. MEN z 29.08.2014r. ( Dz. U. 2014 r., poz. 1170 ze zm.) lub z 25.08.2017r. ( Dz. U. 2017 r., poz. 1646 dot. prowadzenia dokumentacji nauczania, a także innych).

4.        Niektóre dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody – w takiej sytuacji zostaną Państwo o tym poinformowani.

5.        Na terenie Młodzieżowego Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów, ul. Barska 4, 02-315 Warszawa stosowany jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz ochrony mienia. Zakres tego monitoringu to: brama wejściowa, drzwi wejściowe do budynku, korytarz MOW – parter oraz korytarz MOW I piętro. Podstawą przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest uzasadniony interes prawny Administratora – MOW.

6.        Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe syna/podopiecznego mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

c) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na     podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)  świadczące usługi IT, prawne i finansowe;

d) – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

7.        Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe syna/podopiecznego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

6.        Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, do ich sprostowania, a także prawo do  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem.

7.        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy cyt. rozporządzenia;

8.        W zakresie przetwarzania na podstawie prawa kanonicznego ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa kanonicznego.

9.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

10.     Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe syna/podopiecznego nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.