Wizja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Misję Ośrodka realizujemy poprzez następujące działania:

1.Diagnozowanie wychowanków z uwzględnieniem następujących obszarów:
• środowisko życia,
• sfera intelektualna,
• sfera emocjonalno-motywacyjna,
• sfera społeczna
oraz tworzenie na jej podstawie diagnozy Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;

2. Rozwijanie potencjałów intelektualnych wychowanków, wyrównywanie deficytów edukacyjnych, wzbudzanie motywacji do aktywności poznawczej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności wychowanków za proces uczenia się poprzez:
– diagnozę umiejętności i wiedzy nowych wychowanków „na starcie”, umożliwiającą planowanie pracy indywidualnej i grupowej, zapewniającej równy start edukacyjny dla wszystkich uczniów,
– dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanków,
– organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w nauce,
– monitorowanie i ewaluacja osiągnieć edukacyjnych.

3. Prowadzenie socjoterapii, zajęć profilaktycznych oraz warsztatów terapeutycznych, dotyczących m. in. rozwijania kompetencji społecznych, budowania poczucia własnej wartości, umiejętności rozwiązywania konfliktów, treningu zastępowania agresji, itp.,

4. Umożliwienie uczestnictwa w terapii pedagogicznej, terapii leczenia uzależnień, psychoterapii, warsztatach rozwoju osobowości prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku oraz we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, między innymi: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Poradnie Leczenia Uzależnień, Karan, Monar, Ośrodki zdrowia psychicznego i inne…

5. Organizowanie oraz prowadzenie: kół zainteresowań: teatralnego, sportowego (sekcja piłki nożnej, sekcja piłki siatkowej, sekcja tenisa stołowego, siłownia), wokalnego, modelarskiego, informatycznego, hipoterapii, dogoterapii, zespołu wokalnego, koła plastycznego, nauki gry na instrumentach, nauki języków obcych.

6. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych imprezach kulturalnych, sportowych, integrujących lokalną społeczność, wspólne celebrowanie świąt i uroczystości.

6. Wspieranie Rodziców/Opiekunów w podejmowaniu odpowiedzialności za proces wychowawczy ich synów, w urealnieniu obrazu dziecka, jego potencjałów i deficytów oraz wyposażenie opiekunów w odpowiednie kompetencje rodzicielskie poprzez:
• Zapoznawanie rodziców/opiekunów z koncepcją pracy Ośrodka podczas Spotkań z Rodzicami/Opiekunami oraz motywowanie do włączenia się w proces edukacyjny i resocjalizacyjny,
• Wypracowywanie spójnych na linii Dom Rodzinny – Ośrodek oddziaływań wychowawczych wobec konkretnego wychowanka podczas rozmów telefonicznych i spotkań indywidualnych z Rodzicami/Opiekunami,
• organizowanie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców/Opiekunów.

7. Prowadzenie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych w ramach doradztwa zawodowego, przygotowujących do wejścia na rynek pracy, realizacja kursów zawodowych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi i szkołami środowiskowymi.

8. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, przygotowujących do pracy w zawodzie: kucharz i stolarz.

9. Prowadzenie wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności.

10. Propagowanie idei wychowawczej ks. Orione, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, poprzez umożliwianie odbycia praktyk studenckich, hospitalizacji zajęć, udział w konferencjach, seminariach i warsztatach.