Etap usamodzielnienia

W MOW Księży Orionistów w Warszawie, w ramach projektu resocjalizacyjnego „Trampolina”, realizowany jest plan zmierzający do pomocy w usamodzielnieniu wychowanków „Barskiej” i zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu. Realizacja tego etapu przebiega w dwóch kierunkach.

– Pierwszy to etap, w którym absolwenci MOW przygotowują się do samodzielnego życia. Uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, odbywają różne kursy zawodowe, szkolenia i terapie – w zależności od potrzeb. Wychowankowie z grup warsztatowych kontynuują naukę w naszej Szkole Podstawowej nr 174.

– Drugi kierunek to kierunek psychoedukacyjny, w ramach którego wychowankowie aktualnie przebywający na stałe w Ośrodku przy ul. Barskiej uczestniczą w turnusach psychoedukacyjnych (socjoterapie, treningi zastępowania agresji, programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi, bloki warsztatowe wspomagające proces uzawodowienia). W weekendy prowadzone są też terapie rodzinne, przy współudziale rodziców, a nawet dziadków naszych wychowanków. Nowością są warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców naszych wychowanków oraz hipoterapia prowadzona obecnie przez wykwalifikowanych terapeutów.

Program usamodzielnienia wychowanków obejmuje między innymi takie oddziaływania, jak:
– zajęcia ogólnorozwojowe,
– zajęcia edukacyjne,
– warsztaty psychoedukacyjne,
– doradztwo zawodowe,
– kursy zawodowe,
– warsztaty umiejętności społecznych.

Etap usamodzielniania obecnie realizowany jest w gmachu głównym MOW przy ulicy Barskiej, ale w latach 2009-2020 funkcjonował w Centrum Edukacyjnym TRAMPOLINA I w Warszawie-Aninie. Było to również miejsce szkoleń, warsztatów i rozwoju zawodowego dla Kadry Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Organizowane były tu zajęcia i różnorakie szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i osobowościowe takie jak: Komunikacja bez przemocy (NVC), Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach, Praca z dzieckiem krzywdzonym, Praca z wychowankami z zaburzeniami ogólnorozwojowymi, Praca z uzależnionymi, Dialog motywujący i wiele innych…