„PRZEZ SPORT DO PRAWORZĄDNOŚCI”

16 listopada, 2021

16 listopada 2021 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Akademia Sportu, które prowadzi projekt „PRZEZ SPORT DO PRAWORZĄDNOŚCI”.

Na stronie Stowarzyszenia możemy zapoznać się z ideą tego projektu:

„Projekt dotyczy wsparcia tak zwanej trudnej młodzieży w wieku od 13-19 lat, przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poprzez działania projektowe takie jak: dyskusje z ambasadorami projektu, prawnikiem, policjantem, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wspólnymi zajęciami sportowymi chcemy przyczyniać się do rozwoju młodzieży na płaszczyźnie, edukacyjnej, prawnej i społecznej. W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem, a statystyki pokazują, że zwiększa się ciężar popełnianych przez nich czynów karalnych. Często wpływ na to ma dorastanie w obszarach o dużym natężeniu problemów społecznych, patologii i przestępczości co wpływa negatywnie na rozwój młodzieży i może skutkować powielaniem zachowań znanych ze środowiska, a w konsekwencji zaprzepaszczeniem swoich szans na „normalne” życie. W związku z powyższym uznaliśmy, iż niezbędne jest podjęcie działań, by pokazać młodemu pokoleniu inne ścieżki życia poprzez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność edukacyjną, społeczną, sportową czy wiele innych. Niestety wielu ludzi nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów czy też rozwoju zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo. Wśród motywów picia lub brania narkotyków znajduje się nuda. Tak zwane podwórkowe dzieci, spędzające czas wolny między trzepakiem a śmietnikiem na miejskich blokowiskach, albo dzieci określane mianem dzieci ulicy, wędrujące przez miasto w poszukiwaniu wrażeń, są tego najlepszym przykładem. Prelegenci projektu podczas dyskusji wskażą na własnych przykładach działania polegające na stwarzaniu alternatyw dla zachowań ryzykownych (coś zamiast picia, brania narkotyków, dopalaczy czy agresji). Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia negatywnych wpływów środowisk dysfunkcyjnych, pozwoli na kształtowanie pozytywnych postaw i wartości wśród młodzieży a poprzez przekazanie nowych ideałów i wykształceniu pożądanych społecznie umiejętności pozwoli na zmniejszenie prawdopodobieństwa odtworzenia negatywnych wzorców środowiska dysfunkcyjnego w przyszłości. Oferta projektu ma dać młodzieży szansę na skierowanie swojej energii na rozwój np. sportowy czy zawodowy nie zaś na działania destrukcyjne. Dzięki temu istnieje duża szansa na „wyrwanie” dzieci z błędnego koła patologii i zapewnienie im prawidłowego rozwoju.”

Przez Sport do Praworządności (stowarzyszenieakademiasportu.pl)